Proces​

Hilva is een flexibele en marktbrede speler in de vastgoedbranche. Als onafhankelijke ontwikkelaar ontwikkelen wij enkel voor eigen rekening en risico kleinschalige en middelgrote multifunctionele vastgoedprojecten. Als ontwikkelaar met een geringe overhead onderscheiden wij ons door een grote mate van betrokkenheid, korte lijnen en een slagvaardige ontwikkelingsaanpak.

1. Quick Scan

U bent eigenaar van een locatie en u bent benieuwd of deze geschikt/interessant is voor (her)ontwikkeling? Hilva is specialist in het snel en accuraat inzicht bieden in ruimtelijke en financiële oplossingen van vastgoedvraagstukken. Door haar ruime ervaring als proces- en projectontwikkelaar van vastgoed is zij in staat om -middels een quick scan- snel een heldere analyse te vervaardigen en een concreet en specifiek ontwikkeltraject op te stellen waarbij de uitgangspunten van de grondeigenaar optimaal worden vertaald in de gebouwde omgeving.

2. Conceptfase

Indien uit de quick scan blijkt dat een locatie potentie heeft voor (her)ontwikkeling gaat de conceptfase van een ontwikkeling van start. In de conceptfase stelt Hilva de ruimtelijke, juridische en financiële kaders vast waarbinnen een ontwikkeling zich kan ontplooien. Alle inhoudelijke overwegingen worden in een haalbaarheidsanalyse opgenomen van waaruit Hilva de randvoorwaarden voor de (her)ontwikkeling destilleert. Variabelen welke onder andere gewogen worden zijn: locatie, boekwaarde bestaand vastgoed en grond, woonlast, financiering, verkooppotentieel, (her)ontwikkelpotentieel en investeringsbegroting. Om een gedegen haalbaarheidsanalyse te kunnen opstellen is uitgebreide kennis van vastgoedontwikkeling en het juridisch speelveld een noodzaak. Daarnaast is het van groot belang dat op het juiste moment de juiste spelers rond de tafel zitten. De haalbaarheidsanalyse dient immers direct te worden getoetst aan de uitgangspunten van de verschillende betrokken marktpartijen en overheidsinstanties.

3. Ontwikkelfase

Wanneer de conceptfase en de daarbij opgestelde haalbaarheidsanalyse met positief resultaat zijn afgerond, zijn daarmee de kaders bepaald waarbinnen de huisvesting concreet kan worden vormgegeven. In deze fase worden de ruimtelijke, functionele, technische en financiële eisen van de huisvesting in kaart gebracht. Deze eisen vormen de blauwdruk voor het gebouw. Voor wie wordt er gebouwd? Wat zijn de specifieke eisen en wensen van deze doelgroep? Hoe kunnen we een gebouw ontwerpen wat geschikt is om met immer veranderende eisen mee te transformeren? Dit zijn duidelijke vragen welke Hilva in bouwteamverband op efficiënte wijze weet te beantwoorden. Wanneer er door gecoördineerde samenwerking van betrokken partijen tot een stedenbouwkundig, functioneel, technisch en architectonisch weloverwogen en financieel haalbaar planontwerp is gekomen vormt vergunningsmanagement de volgende stap in het proces. Om een door gemeente, omwonenden en overige belanghebbenden gedragen plan te kunnen realiseren dienen immers de juiste vergunningen verkregen te worden. Om snel deze benodigde vergunningen te verkrijgen is het van belang dat dit proces op juridisch correcte wijze wordt aangevangen en wordt doorlopen. Hilva is, als ervaren coördinerende partij, in staat dit traject snel en efficiënt te laten verlopen. Het eindproduct van de ontwikkelfase is een onherroepelijke omgevingsvergunning van een nieuwbouwontwikkeling.

4. Realisatiefase

Wanneer de benodigde ruimtelijke procedures zijn doorlopen en wanneer de juiste uitvoerende partijen bij elkaar zijn gebracht kan daadwerkelijk gestart worden met de (ver)bouwwerkzaamheden. Door in bouwteamverband op een slim en lean bouwproces te sturen kan veel tijd worden gewonnen. Hilva vormt hierin de sturende schakel. Met haar ruime ervaring en uitgebreide bouwkundige kennis weet zij op daadkrachtige wijze elk bouwproject binnen de vooraf gestelde financiële kaders succesvol af te ronden.

5. Exploitatiefase

De oplevering van de nieuwbouw vormt de aanvang van de exploitatiefase. Hilva adviseert zowel de gebruiker(s) (en/of de vastgoedinvesteerder) op het gebied van onderhoud, duurzaamheid en efficiënt gebruik van de gebouwen. Het is van belang dat voor alle betrokkenen duidelijk is waar haar beheer verantwoordelijkheden liggen. Hilva stelt daarom in overleg met partijen een heldere demarcatie op waarbij alle afspraken over beheer op gestructureerde wijze voor de toekomst worden vastgelegd. Proactief vastgoedbeheer voorkomt onnodige faal- en herstelkosten en biedt daarom garantie voor uiterst efficiënt vastgoedbeheer.

 

Wilt u meer weten over Hilva of kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan contact met ons op.

Scroll naar boven